Hướng dẫn sử dụng File Splitter & Joiner - Phần mềm nối file chuyên nghiệp

Đối với các dòng game có dung lượng nặng đến cực nặng, việc upload lên các máy chủ server để lưu trữ là khá khó khăn và chậm. Để khắc phục điều này, một ứng dụng mới mang tên File Splitter & Joiner đã ra đời.

File Splitter & Joiner ra đời với 02 nhiệm vụ chủ yếu: tách file ra thành nhiều file nhỏ hơn và nối các file nhỏ đó lại để thành một file hoàn chỉnh.

Vậy làm thế nào để có thể tách file với dung lượng lớn với ứng dụng File Splitter & Joiner? Chúng ta hãy xem hình phía dưới:


Chú thích:

1. Bảng Splitter - tách file lớn thành những file nhỏ hơn
2. Chọn file có dung lượng lớn mà bạn muốn phân tách
3. Đường dẫn đến folder chứa file sau khi xử lý phân tách
4. Số lượng file mà bạn muốn phân tách ra
5. Nút xử lý. Sau khi nhấn nút này, toàn bộ file của bạn sẽ được tách sau một thời gian ngắn.

Sau khi hoàn tất tách file, nếu bạn muốn nó trở thành một file gốc? Chúng ta hãy nhìn hình tiếp sau đây:


Chú thích:

1. Mục gộp file
2. Chọn file có đuôi là .001, ._a,... Khi bạn dễn đến thư mục vừa phân tách (như đã giới thiệu phía trên) thì sẽ chỉ có một file duy nhất xuất hiện, đó là file có đuôi .001,._a,...
3. Chọn thư mục chứa file gốc sau khi xử lý
4. Nút xử lý tác vụ.

LINK DOWNLOAD:

BÀI TRU?C
K? ti?p »