[Share] webgame Tiên Phong Đạo

webgame Tiên Phong Đạo offline, chia sẻ bời tuan565
Hướng dẫn cài đặt:
1.Giải nén trực tiếp ổ D ( đường dẫn D:/XFDServer )
2. Chạy lần lượt 1 và 2 đợi server load xong
3. Vào 127.0.0.1/quanly để đăng ký và vào game 

Add KNB vào Navicat run query sau:

Update `acc_db`.`sk_vas_table` set `VAS_Point` = `VAS_Point` + 'Số KNB' where `Account_ID` = 'ID_Tài_Khoản'

Link download: FShare pass tuan565

Một vài hình ảnh:
BÀI TRU?C
K? ti?p »